หลักสูตร Express.js and Vue.js 2 Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (14 ชั่วโมง) หรือ 3 วัน (21 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • Environment and eslint Setup
 • Non Blocking I/O and Event Driven Programming Principle
 • ECMAScript 6 (ES2015) Essential
 • Node.js Module Essential (Core, 3rd Party, File)
 • CommonJS Essential (module, export, module.exports, require())
 • Express.js Essential (app, Request, Response, Router)
 • Express.js Middleware Essential

Day 2

 • Object Relational Mapper (ORM) using Sequelize.js
 • Sequelize.js Essential (Model, Query, CRUD Operations, Transaction)
 • express-paginate Middleware
 • Backend API with JSON Response and cors Middleware
 • body-parser, express-validator Middleware
 • Backend API using Express.js and mongoose.js
 • Swig Template Essential (Render, Interpolation, Layout, Conditional, Loop)
 • Session Based Authentication and express-session Middleware

Day 3

 • Vue.js AJAX and Express.js Backend API using axios
 • Custom cors Middleware
 • JSON Web Token Rapid Course
 • Token Based Authentication using JSON Web Token
 • Custom jwt Middleware
 • Vue.js Rapid Course (Vue Instance, Directives)
 • Properties, Methods and Event Handler
 • Attributes Binding
 • Conditional and Loop
 • Single Page Application using vue-router

Workshop

 • CRUD Web Application
 • Single Page Application using Vue.js 2 and Express.js Backend API

ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129


Processed Time: 0.05004 Seconds