หลักสูตร Vue.js and Vuex Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (14 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129
 • คอร์สอบรม Vue.js แบบออนไลน์

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • Web Component Principle
 • Reactive Programming Principle
 • Vue.js Project Setup using vue-cli
 • Vue.js Instance
 • Properties, Methods and Events Handler
 • Vue.js Basic Directives
 • Template Syntax
 • Attributes Binding
 • Conditional and Loop
 • computed and watch Properties
 • Dynamic Styles and CSS Classes

Day 2

 • Forms and Form Validation using vee-validate
 • Vue.js Component Lifecycle Methods
 • Mixins and Custom Directives
 • Multiple Components, Sharable Components and Component Interaction
 • props and State
 • Vue.js Single File Component
 • json-server and ReSTful CRUD AJAX using axios
 • Single Page Application and vue-router Essential
 • vuex Core Principle
 • Vue.js Application State Management using vuex (state, getters, mutations, actions)

Day 3

 • webpack and webpack-dev-server Essential
 • webpack Loaders Essential
 • Vue.js and Progressive Web App
 • Backend API using Express.js
 • CORS Middleware
 • Token Based Authentication using JSON Web Token and JWT Middleware
 • Browser state Storage using sessionStorage and localStorage
 • Firebase Real-time Database Rapid Course (Authentication, Real-time Database)
 • Production Build and Deployment

Workshop

 • ReSTful CRUD Single Page Application using vue-router and vuex
 • Real-time Database Application using Firebase

ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129


Processed Time: 0.05974 Seconds