หลักสูตร Laravel Framework 5.4 and Vue.js Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (14 ชั่วโมง) หรือ 3 วัน (21 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129
 • คอร์สอบรม Laravel Framework แบบออนไลน์

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • Composer and Composer Autoload (files, classmap, psr-4) Essential
 • Laravel Project and Environment Setup
 • Laravel artisan CLI
 • Laravel Essential (Fluent Routing, ReSTful Controller, CSRF Protection, Collections)
 • Request, Response, Cookies and Session
 • web and api Middleware
 • Blade Template Engine
 • Custom Blade Directive
 • File Upload
 • Email Service

Day 2

 • Database Migration and Database Seeder
 • Laravel Query Builder
 • Object Relational Mapping using Eloquent
 • Eloquent Relationship
 • Form Validation
 • Custom Pagination
 • Backend API
 • Session Based Authentication using Guard
 • Authorization using Gate

Day 3

 • Vue.js AJAX and Laravel Backend API using axios
 • Custom cors Middleware
 • JSON Web Token Rapid Course
 • Token Based Authentication using JSON Web Token
 • Custom jwt Guard
 • Dependency Injection with Service Container
 • Laravel Service Provider
 • Vue.js Rapid Course (Vue Instance, Directives)
 • Properties, Methods and Event Handler
 • Attributes Binding
 • Conditional and Loop
 • Single Page Application using vue-router

Workshop

 • CRUD Web Application
 • Single Page Application using Laravel and Vue.js

ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129


Processed Time: 0.04189 Seconds