หลักสูตร AngularJS Framework Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (14 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • AngularJS Project and Environment Setup
 • eslint Linter Setup
 • Controller and 2 Ways Data Binding (ng-controller, $scope, ng-bind and ng-model)
 • Basic Directives (ng-app, ng-init, ng-if, ng-repeat, ng-class, etc.)
 • Filter and Data Formating
 • Chrome DevTools and ng-inspector for AngularJS
 • Single Page Application with ui-router
 • $stateProvider Setup
 • View and Nested View with ui-view
 • Route Parameter and Query String with $stateParams

Day 2

 • Form Essential and Form Validation
 • Service, Factory and Provider
 • Modularized Application
 • Promise with $q
 • ReSTful AJAX with $http and json-server
 • Custom Filter
 • Custom Directive
 • Automation Task Runner with gulp.js

Workshop

 • AJAX Single Page Application using ui-router

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ LINE ID: @tutor4dev, 081-572-2129


Processed Time: 0.02755 Seconds