หลักสูตร MEAN Stack Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 4 วัน (28 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • NoSQL Principle and Concept
 • MongoDB Setup
 • CLI and mongo Shell
 • BSON Data Types and ObjectId Data Type
 • MongoDB Essential (find(), insert(), update(), delete(), createIndex())
 • Computed Result using aggregate() Pipeline
 • Stored JavaScript
 • Executing JavaScript Files
 • mongoDB Security and Authentication
 • User-Based and Role-Based Access Control

Day 2

 • Environment and eslint Linter Setup
 • ECMAScript 6 (ES2015) Essential
 • Non Blocking I/O and Event Driven Programming Principle
 • CommonJS Essential (module, export, module.exports, require())
 • Express.js Essential (app, Request, Response, Middleware, Router)
 • body-parser, express-validator Middleware
 • Object Document Mapper (ODM) using mongoose.js
 • mongoose.js Essential (Schema, Model, CRUD Operations)

Day 3

 • AngularJS Setup
 • AngularJS Essential (Directives, Controllers, Services, Factory)
 • Basic Directives (ng-app, ng-init, ng-if, ng-repeat, ng-class, etc.)
 • Controller and 2 Ways Data Binding (ng-controller, $scope, ng-bind and ng-model)
 • Filter and Data Formating
 • Single Page Application Principle
 • ui-router Essential
 • $stateProvider Setup
 • View and Nested View with ui-view
 • Route Parameter and Query String with $stateParams

Day 4

 • Backend API with JSON Response and cors Middleware
 • AngularJS $http, Promise and Express.js Backend API
 • AngularJS and Express CRUD
 • JSON Web Token Rapid Course
 • Token Based Authentication and Authorization using Express.js and JSON Web Token

Workshop

 • Single Page CRUD Application using MEAN Stack

ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129


Processed Time: 0.05857 Seconds